• Avatar Manuka Honey Batch ID 1180517 Hive Location Wai Tem

Hive Location: Wai Tem